Time From To Amount
2012 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €4,776.08 details»
2013 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €3,907.69 details»
2012 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €197,544.05 details»
2014 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €160,721.73 details»
2013 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €151,551.72 details»
2012 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €15,754.72 details»
2014 Palmia KOY PAKKALANTIE 30 €22,876.52 details»