Time From To Amount
2012 Palmia SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €1,659.30 details»
2013 Kaupunkisuunnitteluvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €74,060.45 details»
2012 Liikuntavirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €166.10 details»
2014 Pelastuslaitos SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €9,995.86 details»
2012 Kaupunkisuunnitteluvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €167.48 details»
2013 Pelastuslaitos SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €37,170.00 details»
2013 Kaupunkisuunnitteluvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €108,649.38 details»
2012 Kaupunkisuunnitteluvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €258,335.78 details»
2013 Liikuntavirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €1,753.60 details»
2012 Kaupunkisuunnitteluvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €80,455.58 details»
2013 Palmia SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €709.60 details»
2012 Opetusvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €668.82 details»
2014 Kiinteistövirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €1,862.00 details»
2014 Kiinteistövirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €217.74 details»
2013 Kiinteistövirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €108.87 details»
2014 Palmia SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €762.09 details»
2013 Nuorisoasiainkeskus SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €2,350.31 details»
2013 Opetusvirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €7,200.00 details»
2013 Talous- ja suunnittelukeskus SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €216.34 details»
2014 Kiinteistövirasto SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY €4,530.03 details»